11er Pfannen-Roesti TK 12 x 220g

TK-11er Pfannenroesti 12x220g